Veel gestelde vragen

Teller elektriciteitVoor installaties met een nominaal AC-vermogen lager dan of gelijk aan 10 kWp (kilowattpiek) hebt u recht op een terugdraaiende teller. Het gemeten verbruik wordt dan verminderd indien u meer produceert dan verbruikt. Dit betekent dat de stroom een zelfde waarde heeft als de aankoopprijs van uw leverancier.
Voor grotere installaties is dit niet toegestaan. Indien er meer wordt geproduceerd dan verbruikt, dient dit apart te worden gemeten.

Als groene stroomproducent kan u met uw netbeheerder een overeenkomst sluiten om de decretaal vastgelegde minimumwaarden voor de groene stroomcertificaten te garanderen. Dit kadert in de engagementen die de netbeheerders zijn aangegaan in de energiebeleidovereenkomst die ze afgesloten hebben met de Vlaamse overheid. Deze minimumwaarden worden gegarandeerd voor installaties in dienst genomen na 1 januari 2006. Een dergelijk contract heeft een looptijd van minstens 10 jaar (20 jaar voor zonne-energie) vanaf de indienstname van de installatie.Ik hoorde dat de subsidies opgebruikt zijn. Heb ik nog recht op een tussenkomst?De investeringssubsidies en de uitreiking van certificaten staan volledig los van elkaar. Het systeem van de ecologiepremie voor bedrijven is wel veranderd, maar de certificaten blijven uitbetaald worden door uw netbeheerder.Met andere woorden: voor steunmaatregelen in verband met het plaatsen van installaties zelf, kan u best terecht bij het Vlaams Energieagentschap. De certificaten zelf zij  niet "uitgeput". 

Van zodra u 1000 kWh geproduceerd heeft, maakt de VREG een groenestroomcertificaat aan. Dat certificaat wordt aangeboden aan de netbeheerder. Deze zorgt voor de uitbetaling van het bedrag van 350 € per certificaat. De VREG en de netbeheerders streven ernaar om de periode tot uitbetaling zo kort mogelijk te houden.
Mocht het meer dan 2 maanden duren, dan kan er iets fout gegaan zijn bij de administratieve verwerking en kunt u contact opnemen met certificatenbeheer@vreg.be.

De prijs van 350 euro is bepaald bij decreet. Het elektriciteitsdecreet bevat geen einddatum voor deze minimumprijs; doch de wetgeving zou kunnen veranderen. Dit kan echter enkel door een beslissing van het Vlaams parlement. Als er al een aanpassing zou gebeuren op korte termijn, zal de gegarandeerde waarde zeker niet onder de 400 euro/MWh worden gebracht. Dit betreft bovendien enkel installaties die na die beslissing in dienst worden genomen.Vanaf de datum van indienstname ligt de prijs die u krijgt per groene stroomcertificaat gedurende 20 jaar vast .

Winter landschapElke installatie wordt zodanig bevestigd dat zij ook tegen extreme weersomstandigheden bestand is. Bovendien wordt voor de panelen gehard veiligheidsglas gebruikt. Storm, sneeuw en strenge vorst zijn daardoor geen probleem. In het algemeen zijn de panelen ook bestand tegen hagel. Niettemin is een verzekering tegen extreme weersomstandigheden aan te bevelen. Het is belangrijk modules te plaatsen die voldoen aan de IEC61215. Bij deze norm worden de modules o.a. aan een hagelslagproef onderworpen.

Per schijf van 1.000 kWh opgewekte elektriciteit wordt één groene stroomcertificaat toegekend. De waarde van een groene stroomcertificaat hangt af van de datum van indienstname van de zonnepanelen.

Bliksem inslagNee. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gevaar voor blikseminslag niet groter wordt als men als de installatie op het dak plaatst. Toch is de elektronica, en vooral de omvormer, zeer gevoelig. Dat betekent dat bij blikseminslag in de nabije omgeving uw installatie gevaar loopt beschadigd te worden. In zo'n geval spreekt men van een indirecte blikseminslag. Het risico van inductieschade is uiterst klein, maar als het toch gebeurt, is de schade groot: een kortsluiting als gevolg van een blikseminslag kan een groot aantal apparaten vernielen. In sommige gevallen wordt inductieschade echter gedekt door de inboedelverzekering

De installatie vereist praktisch geen onderhoud. Het onderhoud is minimaal. De omvormers en modules zijn onderhoudsvrij. Bij regenweer wordt het vuil van de modules verwijderd.Toch raden wij aan om de panelen om de 4-5 jaar te reinigen.

Om de veiligheid te garanderen schakelt een netgekoppeld PV-systeem onmiddellijk uit bij netuitval.

Leveranciers van panelen geven doorgaans 25 jaar garantie op de opbrengst van de panelen.

Gedurende vele jaren en tijdens verscheidene toepassingen heeft de fotovoltaïsche technologie haar betrouwbaarheid bewezen.Deze techniek werd oorspronkelijk voor de uiterst veeleisende ruimtevaart ontwikkeld. De huidige techniek is betrouwbaar, beproefd en milieuvriendelijk. In onze buurlanden, waaronder Nederland en Duitsland, zijn reeds duizenden installaties geplaatst. Andere Europese landen volgen. Men rekent momenteel op een levensduur van 30 à 40 jaar. De door ons aangeboden modulenhebben overigens een vermogengarantie van 20 tot 25 jaar (na 20 of 25 jaar min 80% van het gegarandeerde minimumvermogen).Er zijn dus ook geen dure en voor het milieu schadelijke batterijen nodig. Dit alles draagt bij tot een beter milieu. Dit systeem noemt men een netgekoppeld systeem.

Levensduur zonne-installatieZonnepanelen hebben een gemiddelde levensduur van meer dan 30 jaar. De standtijd van de omvormer is in principe op meer dan 20 jaar berekend, maar dit wordt niet altijd bereikt. Indien nodig kan hij echter probleemloos en tegen aanvaardbare kosten vervangen worden. Voor de installatie als geheel is het, met gebruik van openbare instralinggegevens, op jaarbasis mogelijk om eventuele rendementsverliezen te detecteren. In zulke gevallen kunnen onze experts de oorzaken vlot analyseren en desgewenst verhelpen.

De vraag naar zonnepanelen stijgt de laatste jaren aanzienlijk. De productiecapaciteit van de producenten van zonnepanelen kan echter niet zomaar worden uitgebreid, en loopt dus achter op de stijgende vraag. Daardoor zullen de prijzen, volgens mensen in de zonnepanelenbranche, in eersteinstantie eerder wat stijgen dan dalen. Als de productiecapaciteit is uitgebreid kunnen de prijzen weer gaan dalen. Tegen die tijd zullen echter de (overheid-) subsidies ook afnemen.

Ja, dat kan.
Echter zijn deze installaties duurder dan de opbouw installatie en hebben we een extra rendementsverlies van +/- 5%.Economisch/milieu technisch gezien dus geen ideale oplossing.

Zonnepanelen laten zich zonder problemen op haast elk dak installeren. Ze kunnen zowel op schuine als op platte daken worden geplaatst. Voor elk dak bestaat er een passende constructie. Zo bestaan er zelfs speciale constructies voor zinkplaat daken en voor schuine asfalt daken.

De in de modulen geproduceerde gelijkstroom wordt met een wisselrichter in de gangbare wisselstroom omgezet. Het systeem wordt met het 230V-net gekoppeld. Dit heeft als groot voordeel dat de geproduceerde energie steeds benut wordt. Ofwel in het eigen huishouden ofwel door andere verbruikers in de omgeving, aangezien de stroom ter beschikking gesteld wordt van het elektriciteitsnet (via de terugdraaiende kWh-teller. Hierbij gebruikt men als het ware het net als batterij. Op deze manier gaat geen zonnestroom verloren. Er zijn dus ook geen dure en voor het milieu schadelijke batterijen nodig. Dit alles draagt bij tot een beter milieu. Dit systeem noemt men een netgekoppeld systeem.


Nee, de zonnepanelen kunnen op de pannen van uw dak worden geïnstalleerd.
Er zijn geen aanpassingen nodig aan de dakconstructie of elektriciteitsinstallatie. Alleen bij een plat dak is er wel een speciale verzwaarde opstelling nodig, die los op het dak komt te staan.

Kust BlankenbergenOok in België levert de zon 90 keer meer energie dan we zelf nodig hebben. Een systeem van 10 m² levert ongeveer 1000 à 1100 kWh per jaar of 800 à 850 kWh per kWp. De beschikbare dakoppervlakken zouden voor 30% kunnen instaan in de energie die we nodig hebben.

Nee. Als er niet genoeg zonlicht op de panelen valt, houden ze er netjes mee op.

Zonnepanelen en schaduwHeeft u een schuin of plat dak met onbelemmerd uitzicht op het zuiden. De panelen moeten namelijk zo veel en zo lang mogelijk zonlicht ontvangen. Schaduw is de grootste vijand.

zonnepaneelDe modules halen maximaal rendement als ze naar het zuiden gericht zijn. Het rendement is ongeveer 15-20% procent lager als het systeem naar het oosten of westen gericht is in vergelijking met installatie onder ideale omstandigheden. Omdat het aandeel diffuus licht zo groot is, hoeven de panelen niet pal op het zuiden gericht te staan. Systemen met een oriëntatie tussen ZO en ZW bij een dakhelling van 20 à 60° leveren mooie rendementen op. De ideale opstelling in Vlaanderen in –2° ZO met een helling van 35°.

De afkorting Wp staat voor Watt piekvermogen (1.000 Wp = 1 kWp). Dit is het normvermogen, dat wil zeggen het vermogen dat onder bepaalde testomstandigheden bereikt wordt. Wp duidt dus niet het normaliter afgegeven vermogen aan, maar het hoogste vermogen dat een paneel onder optimale omstandigheden afgeeft

kWh is de afkorting voor kilowattuur (Engels: kilowatt per hour). Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd vermogen van 1000 W. In deze eenheden rekent uw energiebedrijf de verbruikte elektriciteit af.

Fotovoltaïsche modules gebruiken niet alleen het directe zonlicht maar ook de zogenaamde diffuse straling uit de wolken. Hoe helderder het buiten is hoe meer vermogen de modules produceren. Ook bij een bewolkte hemel leveren de modules nog energie. Wel is de opgewekte energie bij direct zonlicht een stuk hoger dan bij diffuus licht. Op jaarbasis bedraagt het diffuse gedeelte 60% van de totale instraling.

Individuele zonnecellen worden tot zogenaamde zonnepanelen (ook PV-modulen of zonnegeneratoren genoemd) aaneengeschakeld, die zonlicht in elektrische stroom omzetten. Zodra er (zon)licht op het paneel valt, wordt de energie van de straling in gelijkstroom omgezet. Vervolgens wordt de geproduceerde gelijkstroom met behulp van een omvormer in voor het net bruikbare wisselstroom veranderd. De omvormer wordt op een geschikte plek tussen de zonnepanelen en de meterkast aangebracht.Een zonnepaneel benut dus het zonlicht en levert ook dan nog stroom als de hemel bewolkt of zelfs helemaal bedekt is. Zelfs bij kunstlicht is het paneel nog te gebruiken. (Natuurlijk hangt de opbrengst van de hoeveelheid licht af.)

De invertor voor omzetting van gelijkstroom (stroom PV-cellen) naar wisselspanning wordt best zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst in een goed verluchte en bereikbare ruimte.Afstand tussen panelen - omvormer +/- 30mAfstand tussen omvormer – tellerkast  +/- 10mVoor de meeste gevallen is dit geen probleem zoniet moeten we de kabelsectie aanpassen.

Gelijkstroom. U heeft een omvormer (inverter) nodig om er in uw huishouden gebruik van te kunnen maken.

In een fotovoltaïsch systeem wordt de energie van het zonlicht onmiddellijk omgezet in stroom met behulp van zonnecellen. Het woord fotovoltaïsch komt van "photon" (Grieks voor licht) en "Volta" (naar de Italiaanse uitvinder naar wie de elektrische spanning Volt genoemd werd).

Een zonnecel is een zeer dunne schijf met halfgeleidend materiaal geproduceerd uit silicium. Strikt genomen spreekt men van mono- en polykristallijne zonnecellen. Daarnaast komen ook HIT-cellen, amorfe cellen, dunne film cellen,… voor. Op de voor- en achterkant zijn contactstroken bevestigd, die de uit het zonlicht opgewekte stroom afvoeren. Het silicium wordt uit zand gewonnen en is in overvloed beschikbaar.

Ten eerste zijn zonnestroompanelen, zonnepanelen, zonnecellen, pv-panelen en pv-systemen synoniemen van elkaar. Een zonnepaneel bestaat uit een glasplaat en een kunststof plaat met hiertusssenin een aantal in serie geschakelde zonnecellen. Een zonnecel is een zeer dun plakje materiaal dat zonlicht omzet in gelijkstroom. Er zijn zonnecellen uit allerlei soorten materiaal. Het meest gebruikte materiaal heet 'polykristallijn silicium'. Panelen die hiervan zijn gemaakt zijn blauw van kleur.

Euro-Thermic De zon schijnt in Belgïe ongeveer 1600 uur per jaar. Dat is genoeg om je zonneboiler te later renderen. Zelfs in een grijs land als Belgïe is er zonlicht genoeg om de helft van ons warm water aan te maken.
Dus met behulp van een zonneboiler van heb je een groot deel van het jaar warm water.

zonneboilerEen zonneboiler vangt de energie (licht en warmte) van de zon op om water te verwarmen.

Warm water voor huishoudelijk gebruik is de tweedegrootste energievreter in een huishouden.
De hoeveelheid warm water dat dagelijk verbruikt wordt per persoon is enorm (bad en douche, afwas,...).


Door zonne-energie te gebruiken om dit water te verwarmen, kan je tot 70% energie besparen (lees: geld besparen) op je energiefactuur voor het opwarmen van water.